Quyết định mới về giá điện: Tăng từ 3% trở lên sẽ điều chỉnh, áp dụng 3 tháng/lần

27/03/2024 06:55

Cơ chế điều chỉnh giá điện mới vừa được ban hành với nhiều thay đổi, áp dụng 3 tháng/lần và có tăng có giảm.

z5288153621696-324d0600da7d472d2128ed9834f71ccd-1711497210.jpg

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân thay thế quyết định 24 được ban hành từ năm 2017.

Theo đó, giá điện bình quân được lập trên cơ sở chi phí khâu phát điện, chi phí mua các dịch vụ truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, chi phí dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, chi phí điều hành - quản lý ngành, các khoản chi phí khác... 

Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng.

Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng.

Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất.

Về thẩm quyền điều chỉnh khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá hiện hành, EVN có trách nhiệm giảm tương ứng. 

Nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5%, EVN sẽ được điều chỉnh.

Với mức tăng từ 5% đến dưới 10%, EVN được phép điều chỉnh tăng tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận. 

Nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra, rà soát và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. 

Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nếu giá bán điện bình quân tính toán nằm ngoài khung giá, chỉ được xem xét điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định. Tập đoàn EVN được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá theo cơ chế. 

Theo Ngọc An/Tuổi trẻ