Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp