Gà LaChanh - MASAN

Từ khóa "chủ tịch quyền lực của Apple." :