Chuỗi cà phê của Bầu Đức và Bầu Thắng mở gần 40 quán sau 3 tháng, mục tiêu 1.000 quán trong 2020

Thậm chí xa hơn nữa, thương hiệu cà phê Ông Bầu cùa Bầu Thắng và Bầu Đức còn hướng tới con số 10.000 quán trong vòng 5 năm tới.

Đang tải...