19 'quả đấm thép' lãi trước thuế 34.179 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch cả năm

10/01/2022 10:14

Năm 2021, tổng doanh thu của 19 tập đoàn, tổng công ty bám sát kế hoạch đề ra, ước đạt 821.295 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước; tổng lợi nhuận trước thuế vượt 70% kế hoạch, ước đạt 34.179 tỷ đồng, song thấp hơn 7% so với cùng kỳ. Tổng nộp ngân sách ước đạt 62.443 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch cả năm.

19 'quả đấm thép' lãi trước thuế 34.179 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch cả năm

19 'quả đấm thép' lãi trước thuế 34.179 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch cả năm

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng rất nặng nề đến hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban, nhiều chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy, nhiều thị trường bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp giảm mạnh doanh thu, lợi nhuận, thậm chí thua lỗ lớn, giảm vốn chủ sở hữu.

Tuy nhiên, các tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện thành công "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước.

Cụ thể, theo báo cáo, tổng doanh thu của 19 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 99% kế hoạch (821.295 tỷ đồng, bằng 108% so với năm 2020); tổng lợi nhuận trước thuế ước vượt 70% kế hoạch (34.179 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2020); tổng nộp ngân sách ước vượt 27% kế hoạch (62.443 tỷ đồng, bằng 99% so với năm 2020).

Trong đó, 13/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 14/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 14/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách ; 5 tập đoàn, tổng công ty đạt lợi nhuận cao so với kế hoạch và so với năm 2020 ; 4 tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách cao so với kế hoạch và so với năm 2020.

Một số tập đoàn, tổng công ty đã có nhiều nỗ lực, đạt lợi nhuận vượt trội so với những năm trước, đơn cử Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (lãi trước thuế hợp nhất ước đạt 1.726 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 2.160 tỷ đồng); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 40.698 tỷ đồng, bằng 238,6% kế hoạch năm và bằng 205% so với cùng kỳ); Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 2.869 tỷ đồng, bằng 304% so với kế hoạch năm và bằng 574,3% so với cùng kỳ)...

Bên cạnh đó, ghi nhận 5 tập đoàn, tổng công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, bao gồm Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Về kế hoạch nộp ngân sách, có 5 tập đoàn, tổng công ty không hoàn thành kế hoạch đề ra, là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Ở góc độ tích cực, 4 tập đoàn, tổng công ty khác nộp ngân sách ở mức cao so với kế hoạch và so với năm 2020, chẳng hạn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nộp ngân sách hợp nhất ước đạt 102.800 tỷ đồng, bằng 165% so với kế hoạch, bằng 124% so với năm 2020, nộp ngân sách công ty mẹ 20.097 tỷ đồng, bằng 138% kế hoạch, bằng 108% so với năm 2020;

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nộp ngân sách hợp nhất ước đạt 18.454 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, bằng gần 100% so với năm 2020, nộp ngân sách Công ty mẹ ước đạt 9.200 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch, bằng 114% so với năm 2020;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nộp ngân sách hợp nhất ước đạt 5.408 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch, nộp ngân sách Công ty mẹ ước đạt 4.115 tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch;

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nộp ngân sách Công ty mẹ ước đạt 9.452 tỷ đồng, bằng 286% kế hoạch, bằng 117% so với năm 2020.

Về kế hoạch đầu tư, trong năm 2021, các tập đoàn, tổng công ty đã tích cực triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch. Một số tập đoàn, tổng công ty có giá trị đầu tư thực hiện khá lớn là: Tập đoàn Điện lực Việt Nam ước đạt 18.194 tỷ đồng (90,1% kế hoạch), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ước đạt 5.095 tỷ đồng (97,2% kế hoạch), Tổng công ty Viễn thông MobiFone ước đạt 6.245 tỷ đồng (79,1% kế hoạch), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ước đạt 6.895 tỷ đồng (70% kế hoạch), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ước đạt 3.235 tỷ đồng (65% kế hoạch), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ước đạt 19.600 tỷ đồng (44% kế hoạch).

Trong đó, nổi bật là: Triển khai một số dự án trọng điểm về năng lượng (các dự án Nhà máy: Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Thủy điện Ialy mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I); một số dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không (Long Thành, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, nhà ga hành khách T2 Cát Bi, mở rộng sân bay Điện Biên).

Bên cạnh các kết quả đạt được, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty như một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ triển khai và giải ngân, công tác thanh quyết toán các dự án xây dựng cơ bản kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư của hầu hết các tập đoàn, tổng công ty đều thấp hơn so với kế hoạch do phải giãn, hoãn tiến độ triển khai, thanh toán các dự án để tập trung nguồn lực ứng phó ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn tại các tập đoàn, tổng công ty nhìn chung còn chậm so với yêu cầu đề ra. Sắp xếp lại nhà, đất còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Một số tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện chế độ báo cáo theo đúng hạn định, đặc biệt là đối với các báo cáo tài chính và giám sát tài chính.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 3.820 tỷ đồng, bằng 113,7% kế hoạch năm và bằng 271,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 1.860 tỷ đồng, bằng 103.3% kế hoạch năm và bằng 180,89% so với cùng kỳ.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước: Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 9.375 tỷ đồng, bằng 284% kế hoạch năm và bằng 143% so với cùng kỳ.

Theo Vân Oanh/Vietnam Finance