Khoa học chứng minh “May mắn do con người tự tạo ra”

May mắn với các nhà khoa học đơn giản như một cách đặt tên. Thậm chí, các nhà khoa học xã hội còn khuyên chúng ta nói không với việc “mê tín dị đoan” - bởi vì nhiều người đi...