Một game blockchain do người Việt sáng lập vừa gọi vốn thành công 25 triệu USD

Với số vốn mới kêu gọi được, công ty Whydah dự định sẽ đưa ứng dụng công nghệ blockchain vào trong game, góp phần mở rộng mô hình metaverse ở Việt Nam.