Người đàn ông mua xăng đốt cửa hàng Điện Máy Xanh

Sau khi mua 10 lít xăng, người đàn ông 37 tuổi ở Trà Vinh mang đến trước cửa hàng Điện Máy Xanh và bất ngờ phóng hỏa.