WinComerce nhà bán lẻ của năm

Ảnh: Nhà thầu ngoại đổ bộ vào thị trường xây dựng Việt Nam

Các nhà thầu nước ngoài từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã và đang đổ bộ vào thị trường xây dựng Việt Nam, hứa hẹn cạnh tranh thị phần với nhà thầu nội trong thời gian tới. Đầu tiên phải...