VinMart

KIDO Group xin ý kiến cổ đông chia cổ phiếu thưởng 10%

KIDO Group cho biết, sẽ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu sẽ nhận 600 đồng). Bên cạnh đó, công ty này cũng thông báo triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2021 để thông qua việc chia thưởng 10% bằng cổ phiếu năm 2021 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ.