VinMart

Ngoài Tổng công ty Xây dựng Thanh Hóa, cơ nghiệp của ông Trương Lâm còn gì?

Ông Trương Lâm, chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Thanh Hóa, đang đồng thời là người đứng đầu của ít nhất 2 doanh nghiệp khác là Công ty TNHH MTV LT Hà Nội và Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long – Thanh Hóa.