Những điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính Tập đoàn Bắc Hà của ông Khúc Đình Thêm

Trong giai đoạn 2017 – 2019, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Bắc Hà đã tăng hơn 11 lần, đưa hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 20 lần xuống chỉ còn hơn 2 lần.