Giải pháp toàn diện sở hữu căn nhà

Xin ý kiến Bộ Chính trị kéo dài thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc

Cùng với việc đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh casino, sẽ báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị xem xét, quyết định kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc.