Gà LaChanh - MASAN

Coteccons - Central Cons: Chuyện 'người cũ' ra làm đối thủ hay 've sầu thoát xác'?

Là công ty của người cũ ra đi từ Coteccons, nguồn khách hàng có liên quan tới Coteccons, phong cách triển khai cũng giống Coteccons... nên nhiều câu hỏi được đặt ra là Central Cons là "đối thủ" hay là...