Chủ tịch Lê Hồng Minh đã trả 252 tỷ đồng cho VNG

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty Cổ phần VNG, Chủ tịch HĐQT Lê Hồng Minh đã trả 252 tỷ đồng tiền gốc và lãi vay cho VNG. Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh Được biết, đây...