Trầm hương Thịnh Phúc

Ngành công nghiệp tỷ USD lo thiếu 1 triệu nhân lực

Là ngành công nghiệp tỷ USD, nhưng bán dẫn đồng thời cũng đang là ngành khát nhân lực trên toàn cầu. Theo dự đoán của các chuyên gia về nhân lực toàn cầu, tới năm 2030, ngành bán dẫn sẽ thiếu 1 triệu nhân lực.